Strona główna    O nas    Reklama    Patronat medialny    Dla autorów    Mapa strony    Kontakt    RSS   

Akty prawne


USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty : Dz. U. z 2017 r. poz. 2198
  D20172198.pdf
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty : Dz. U. z 2018 r. poz. 1457
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe : Dz. U. z 2017 r. poz. 59
  D20170059.pdf
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe : Dz. U. z 2017 r. poz. 60
  D20170060.pdf
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe : Dz. U. z 2018 r. poz. 996
 • Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe : Dz. U. z 2018 r. poz. 1290
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce : Dz. U. z 2018 r. poz. 1668
 • Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce : Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce : Dz. U. z 2019 r. poz. 276
  Dz.U. 2019 poz. 276
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej : Dz. U. 2018 r. poz. 1900
  Dz.U. 2018 poz. 1900
 • Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw : Dz. U. 2018 r. poz. 2245
  Dz.U. 2018 poz. 2245

KARTA NAUCZYCIELA

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela : Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 D20171189.pdf

  Dodatkowo

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego : Dz. U. z 2016 r. poz. 741
   D20160741.pdf
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych : Dz. U. z 2016 r. poz. 1378
   D20161378.pdf
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego : Dz. U. z 2016 r. poz. 2035
   D20162035.pdf
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego : Dz. U. z 2017 r. poz. 2043
   D20172043.pdf
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, a także wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu : Dz. U. z 2016 r. poz. 2040
   D20162040.pdf
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela : Dz.U. z 2018 r. poz. 967

AWANS ZAWODOWY

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela : Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 D20171189.pdf
 • Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli : Dz. U. z 2013 r. poz. 393 D20130393.pdf
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego :  Dz. U. z 2017 r. poz. 1257
  D20171257.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy : Dz. U. z 2013 r. poz. 354
  D20130354.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty : Dz. U. z 2008 r. nr 163 poz. 1017
  D20081017.pdf
 • Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego : Dz. U. z 2018 r. poz. 402
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli : Dz. U. z 2018 r. poz. 1574
  D20181574.pdf

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE I SZKOLNE

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej : Dz. U. z 2003 r. nr 89 poz. 825
  D20030825.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych : Dz. U. z 2013 r. poz. 369
  D20130369.pdf
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” : Dz. U. z 2015 r. poz. 759
  D20150759.pdf
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych : Dz. U. z 2015 r. poz. 1667
  D20151667.pdf
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych : Dz. U. 2018 r. poz. 545
  Dz.U. 2018 poz. 545
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bibliotekach : Dz. U. 2018 r. poz. 574
  Dz.U. 2018 poz. 574

NADZÓR PEDAGOGICZNY

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek : Dz. U. z 2017 r. poz. 1611
  D20171611.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego : Dz. U. z 2017 r. poz. 1658
  D20171658.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkolnymi punktami konsultacyjnymi oraz szkołami i zespołami szkół w Polsce i za granicą, a także wykonywania w odniesieniu do nich zadań organu prowadzącego : Dz. U. z 2017 r. poz. 1599
  D20171599.pdf

PODRĘCZNIKI

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych : Dz. U. z 2016 r. poz. 1045
  D20161045.pdf
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych : Dz. U. z 2015 r. poz. 1074
  D20151074.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników : Dz. U. z 2017 r. poz. 481
  D20170481.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych : Dz. U. z 2015 r. poz. 441
  D20150441.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych : Dz. U. z 2017 r. poz. 590
  D20170590.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych : Dz. U. z 2017 r. poz. 617
  D20170617.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe : Dz. U. z 2017 r. poz. 691
  D20170691.pdf
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych : Dz. U. z 2017 r. poz. 1457
  D20171457.pdf

 

 

 

drukuj  zapisz  
O nas   |   Kontakt   |   Reklama   |   Patronat Medialny