Strona główna    O nas    Patronat medialny    Dla autorów    RSS    Kontakt   

Aktualności

2019-11-27 Sprawozdanie ze spotkania przedstawicieli Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych Warszawa, 14 listopada 2019 r.

W spotkaniu Konferencji w Warszawie uczestniczyli dyrektorzy (lub przedstawiciele dyrektorów)  z  15 bibliotek : Gdańska, Warszawy, Olsztyna, Łodzi, Poznania, Krakowa, Tarnowa, Katowic, Ciechanowa, Siedlec, Torunia, Bydgoszczy, Białej Podlaskiej, Chełma i Opola.
Na początku, po podziękowaniu gospodyniom – dyrekcji stołecznej biblioteki – spróbowaliśmy ustalić agendę spotkania. Przyjęto – na wniosek S. Czacharowskiej, prowadzącej  spotkanie, dwa jego zasadnicze cele :
- przedstawienie najważniejszych problemów dotykających biblioteki pedagogiczne;
- podjęcie decyzji o przygotowaniu apelu do MEN w sprawie rozporządzenia dotyczącego  naszych bibliotek, którego zmianę (aktualizację) zapowiedziano w Ustawie Prawo Oświatowe z dnia 15 grudnia 2016 r. (!)
Zanim wszakże doszło do dyskusji zapoznaliśmy się oficjalnie z naszymi nowymi reprezentantkami w Krajowej Radzie Bibliotecznej, którymi od września tego roku są : dr Dagmara Kawoń-Noga z Opola i Joanna Kamińska z Warszawy oraz, zgłoszona przez Sekcję Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych SBP, dr Agata Arkabus z Częstochowy. Następnie  każdy z uczestników zgłaszał najważniejsze, jego zdaniem, kwestie wpływające na stan naszych bibliotek. Wśród nich:
- stan bibliotek filialnych, które ciągle podlegają redukcjom (ostatnie lata : filie   Opola, Bydgoszczy, Poznania, Lublina) – a przecież filie w wielu powiatach pełnią rolę jedynych bibliotek specjalistycznych;
- brak zapisów o sieci bibliotek szkolnych i pedagogicznych (zarówno w Ustawie o Bibliotekach, jak i naszym rozporządzeniu, a także w Ustawie  Prawo Oświatowe) powoduje zróżnicowane w każdym województwie działania organów prowadzących na strukturze naszych placówek;
- brak mocnego podkreślenia roli bibliotek pedagogicznych w zakresie doradztwa i doskonalenia bibliotek i bibliotekarzy szkolnych – w zdecydowanej  większości województw jesteśmy jedyną instytucją prowadzącą tę działalność;
- zapis w naszym rozporządzeniu obejmujący blok zadań związanych ze wspomaganiem (pkt. 4) , który jest taki sam również dla ODN-ów i poradni psychologiczno-pedagogicznych, a który nie może być realizowany w stopniu profesjonalnym (dot. diagnozy potrzeb szkoły lub placówki) ze względu na kwalifikacje nauczycieli bibliotekarzy;
- brak dookreślenia  w naszym rozporządzeniu   zadań specyficznych dla naszych bibliotek (cała oferta działań na rzecz szkoły, uczniów, studentów, nauczycieli);
- nierówne traktowanie szkół i naszych bibliotek w możliwości korzystania z projektów ogłaszanych przez MEN – w większości w ogóle nie możemy brać udziału , a w jedynym możliwym – NPRCz – otrzymujemy wsparcie mniejsze niż szkoły;
- nieprecyzyjne zapisy o podziale subwencji oświatowej, która powinna przypadać na działalność bibliotek pedagogicznych;
-  brak osobowości prawnej naszych bibliotek, uniemożliwiający  samodzielne aplikowanie do niemal wszystkich projektów o środki pozabudżetowe;
- zapisy nowego rozporządzenia o doskonaleniu zawodowym nauczycieli, które uniemożliwia dofinansowanie szkoleń niezbędnych ze względu na specyfikę biblioteczną, a realizowanych np. przez BN czy SBP, które nie mają w statutach zadań związanych z  doskonaleniem nauczycieli.
Jak widać, katalog problemów jest duży.
W trakcie dyskusji wszyscy zgodzili się, że należy podjąć próbę zaapelowania do MEN w związku z rozporządzeniem o bibliotekach pedagogicznych, wręcz przedkładając propozycje konkretnych jego zapisów. S. Czacharowska zobowiązała się do przygotowania „konspektu” rozporządzenia, które w grudniu zamieścimy na serwisie BP do ewentualnych uzupełnień i korekt.  Będziemy też podejmować próby skontaktowania się z pracownikami w MEN, aby może osobiście przekazać nasze propozycje, a może doprowadzić do spotkania w szerszym gronie. Ustalono też, że należy dokonać kolejnego (po ponad 10 latach od poprzedniego) zbadania stanu bibliotek pedagogicznych, zwłaszcza stanu filii oraz kadr. Pani Aldona Zawałkiewicz, reprezentująca Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu oraz  serwis EBP SBP, zasugerowała większą aktywność naszych bibliotek w AFB (Analiza Funkcjonalności Bibliotek), z której można byłoby bez dodatkowych ankiet pozyskać takie dane. Aktualnie w AFB biorą udział 34 biblioteki pedagogiczne.
Nasze przedstawicielki w KRB przedstawiły relację z pierwszego posiedzenia KRB nowej kadencji; omawiano na nim, między innymi, sprawy związane ze specyfiką pracy bibliotek szkolnych – ewidencji i inwentaryzacji materiałów bibliotecznych oraz stanem bibliotek po zlikwidowanych gimnazjach.
Wszyscy zebrani zgodnie uznali, że spotkanie było potrzebne i owocne. 


 

Sprawozdanie przygotowała

Sylwia Czacharowska

Przewdnicząca KDBP

 

Komentarze użytkowników (0)
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
O nas   |   Patronat Medialny